得分

1 2 3 4 5
Diana Rafikova 4 11 8 11 11
Viktoriya Zaytseva 11 7 11 9 7