Minami Akiyama 2-6,7-6,6-1 安娜 Makhorkina 2019-09-11 08:10

体育场: Court 2 : 25

Minami Akiyama   安娜 Makhorkina
0 发球得分 0
2 双发失误 5
57 57
%首次发球得分
54 54
56 56
破发成功率
71 71

事件

 • 赛局1 - 安娜 Makhorkina发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 2 - Minami Akiyama - 以40分保住发球局
 • 赛局 3 - Minami Akiyama - 以40分? ?发局
 • 赛局4 - 安娜 Makhorkina接发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 5 - 安娜 Makhorkina- 以40分保住发球局
 • 赛局 6 - 安娜 Makhorkina - 以15分? ?发局
 • 赛局 7 - 安娜 Makhorkina- 以30分保住发球局
 • 赛局 8 - 安娜 Makhorkina - 以40分? ?发局
 • 赛局 9 - 安娜 Makhorkina- 以15分保住发球局
 • 赛局 10 - 安娜 Makhorkina - 以40分? ?发局
 • 赛局 11 - Minami Akiyama - 以40分? ?发局
 • 赛局 12 - Minami Akiyama - 以30分保住发球局
 • 赛局13 - 安娜 Makhorkina发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 14 - Minami Akiyama - 以40分保住发球局
 • 赛局 15 - Minami Akiyama - 以15分? ?发局
 • 赛局16 - 安娜 Makhorkina接发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 17 - 安娜 Makhorkina- 以30分保住发球局
 • 赛局 18 - Minami Akiyama - 以30分保住发球局
 • 赛局 19 - 安娜 Makhorkina- 以40分保住发球局
 • 赛局 20 - Minami Akiyama - 以30分保住发球局
 • 赛盘2抢7局得分7 - 5
 • 赛局 22 - Minami Akiyama - 以15分保住发球局
 • 赛局 23 - Minami Akiyama - 以30分? ?发局
 • 赛局 24 - Minami Akiyama - 以30分保住发球局
 • 赛局 25 - Minami Akiyama - 以30分? ?发局
 • 赛局 26 - Minami Akiyama - 以15分保住发球局
 • 赛局 27 - 安娜 Makhorkina- 以30分保住发球局
 • 赛局28 - Minami Akiyama发球局获胜,且对方得分为0