Trang An Ninh Binh

越南Army公开杯 05/25 05/24 14:00 - Trang An Ninh Binh v Quan Khu 4 21-24
05/25赛事 04/14 14:00 - Sanest Khanh Hoa v Trang An Ninh Binh 19-12
05/25赛事 04/13 14:00 - Sanest Khanh Hoa v Trang An Ninh Binh 查看
05/25赛事 04/12 14:00 - Trang An Ninh Binh v 胡志明市 3-0
越南超级联赛 04/07 04/07 09:00 - Trang An Ninh Binh v 槟椥 25-24
越南超级联赛 04/07 04/05 13:00 - 隆安 v Trang An Ninh Binh 2-3
越南超级联赛 04/07 04/04 13:00 - The Cong v Trang An Ninh Binh 2-3
越南超级联赛 04/07 04/03 13:30 - Trang An Ninh Binh v 平阳 20-19
俱乐部友谊赛 04/26 03/20 13:00 - Trang An Ninh Binh v 河静 3-1
俱乐部友谊赛 04/26 03/19 10:00 - Trang An Ninh Binh v Bien Phong 24-20
俱乐部友谊赛 04/26 03/17 13:00 - Trang An Ninh Binh v 胡志明市 查看
俱乐部友谊赛 04/26 03/16 13:00 - Trang An Ninh Binh v Vinh Long 25-16
越南超级联赛 04/07 12/27 11:00 - Trang An Ninh Binh v Bien Phong 24-17
越南超级联赛 04/07 12/25 10:00 1 The Cong v Trang An Ninh Binh 3-1
越南全国运动会 12/09 13:30 - 庆和 v Trang An Ninh Binh 23-22
越南全国运动会 12/08 12:00 - 胡志明市 v Trang An Ninh Binh 12-14
越南全国运动会 12/05 14:00 1 Trang An Ninh Binh v 河内 3-1
越南全国运动会 12/03 14:00 1 Trang An Ninh Binh v 庆和 2-3
越南全国运动会 12/01 14:00 - 胡志明市 v Trang An Ninh Binh 23-22
越南全国运动会 11/30 13:00 1 Tuyen Quan Doi v Trang An Ninh Binh 1-3
越南全国运动会 11/28 13:00 - 隆安 v Trang An Ninh Binh 21-24
05/25赛事 11/04 13:00 - 庆和 v Trang An Ninh Binh 6-7
05/25赛事 11/02 13:00 - 庆和 v Trang An Ninh Binh 25-17
05/25赛事 11/01 13:00 1 The Cong v Trang An Ninh Binh 0-3
05/25赛事 10/31 08:15 - 隆安 v Trang An Ninh Binh 8-12
越南Army公开杯 05/25 09/20 07:00 - Trang An Ninh Binh v The Cong 24-23
越南Army公开杯 05/25 09/19 07:00 - Sanest Khanh Hoa v Trang An Ninh Binh 14-11
越南Army公开杯 05/25 09/18 07:00 - Sanest Khanh Hoa v Trang An Ninh Binh 26-24
越南Army公开杯 05/25 09/17 08:30 1 Bien Phong v Trang An Ninh Binh 2-3
越南Army公开杯 05/25 09/16 08:30 - Tuyen Quan Doi v Trang An Ninh Binh 24-19