Sarah-Jane Perry

结果

埃及公开赛 女子 10/11 14:26 - Sarah-Jane Perry v Farida Mohamed 10-12
世界巡回赛总决赛 女子 09/30 19:00 9 Nour El Sherbini v Sarah-Jane Perry 2-0
世界巡回赛总决赛 女子 09/29 19:00 8 Sarah-Jane Perry v 乔丽•金 1-2
世界巡回赛总决赛 女子 09/28 17:30 7 努然•古哈尔 v Sarah-Jane Perry 2-0
曼彻斯特公开赛 女子 09/21 16:00 2 Sarah-Jane Perry v Nour El Tayeb 1-3
曼彻斯特公开赛 女子 09/20 17:34 - Sarah-Jane Perry v 特斯尼•埃文斯 11-8
曼彻斯特公开赛 女子 09/19 15:00 8 Sarah-Jane Perry v Hollie Naughton 3-2
曼彻斯特公开赛 女子 09/17 17:30 7 Sarah-Jane Perry v Lisa Aitken 3-0
CIB Black Bal公开赛 女子 03/13 17:00 2 哈尼亚 艾尔 Hammamy v Sarah-Jane Perry 3-2
CIB Black Bal公开赛 女子 03/12 17:00 3 Sarah-Jane Perry v Nada Abbas 3-0
CIB Black Bal公开赛 女子 03/11 11:45 9 Sarah-Jane Perry v 妮乐•吉利斯 3-0
CIB Black Bal公开赛 女子 03/10 12:30 8 Sarah-Jane Perry v Emily Whitlock 3-0