Kilomo Vitta

日本公开赛 女双 10/30 09:54 - Kilomo Vitta v Neil Doherty 10-4
日本公开赛 女双 10/29 18:48 - Kilomo Vitta v Alejandro Calvo 8-11
日本公开赛 女双 10/29 17:26 - Kilomo Vitta v 卡洛斯Machado 4-11
日本公开赛 女双 10/29 13:16 - 托马斯 Grininger v Kilomo Vitta 4-11
日本公开赛 女子 09/21 14:33 - Kilomo Vitta v 安德耶 Bajger 5-11
日本公开赛 女子 09/20 10:22 - Tianming Zhao v Kilomo Vitta 9-11