Karayollari 2 女子   Eryaman Genclik 女子
48 发球局赢得分数 42
6 最长连胜 5

得分

1 2 3 4 5
Karayollari 2 女子 16 24 25 25 14
Eryaman Genclik 女子 25 26 20 16 11

评论