Hyojoo Choi 2-4 李芬 2018-10-29 14:10

得分

1 2 3 4 5 6
Hyojoo Choi 5 12 11 7 9 10
李芬 11 10 9 11 11 12

事件

 • 赛局1首先获得3 - 李芬
 • 赛局1首先获得5 - 李芬
 • 赛局1首先获得7 - 李芬
 • 赛局1首先获得9 - 李芬
 • 第1局 - 李芬以5-11获胜
 • 5-11: 第1局得分
 • 赛局2首先获得3 - 崔孝珠
 • 赛局2首先获得5 - 李芬
 • 赛局2首先获得7 - 李芬
 • 赛局2首先获得9 - 李芬
 • 第2局 - 崔孝珠以12-10获胜
 • 12-10: 第2局得分
 • 赛局3首先获得3 - 崔孝珠
 • 赛局3首先获得5 - 李芬
 • 赛局3首先获得7 - 李芬
 • 赛局3首先获得9 - 崔孝珠
 • 第3局 - 崔孝珠以11-9获胜
 • 11-9: 第3局得分
 • 赛局4首先获得3 - 李芬
 • 赛局4首先获得5 - 李芬
 • 赛局4首先获得7 - 崔孝珠
 • 赛局4首先获得9 - 李芬
 • 第4局 - 李芬以7-11获胜
 • 7-11: 第4局得分
 • 赛局5首先获得3 - 崔孝珠
 • 赛局5首先获得5 - 李芬
 • 赛局5首先获得7 - 崔孝珠
 • 赛局5首先获得9 - 李芬
 • 第5局 - 李芬以9-11获胜
 • 9-11: 第5局得分
 • 赛局6首先获得3 - 崔孝珠
 • 赛局6首先获得5 - 崔孝珠
 • 赛局6首先获得7 - 李芬
 • 赛局6首先获得9 - 李芬
 • 第6局 - 李芬以10-12获胜
 • 10-12: 第6局得分