1 2 F
2 3 5
1 0 1

事件

 • 上半场 - 6' - 第1个进球 - (Portugal U21)
 • 上半场 - 11' - 第2个进球 - (法国 21岁以下)
 • 第1半场 - 首先获得2个进球 - Portugal U21
 • 上半场 - 13' - 第3个进球 - (Portugal U21)
 • 2-1: 上半场得分
 • 下半场
 • 首先获得3个进球 - Portugal U21
 • 下半场 - 4' - 第4个进球 - (Portugal U21)
 • 第2半场 - 首先获得2个进球 - Portugal U21
 • 首先获得4个进球 - Portugal U21
 • 下半场 - 6' - 第5个进球 - (Portugal U21)
 • 第2半场 - 首先获得3个进球 - Portugal U21
 • 首先获得5个进球 - Portugal U21
 • 下半场 - 11' - 第6个进球 - (Portugal U21)
 • 5-1: Second Half Score