Pts

1 2
Li Ting Peng 18 14
张樱美 21 20

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Ying Mei Cheung
 • 赛局1 在10分后平局
 • 赛局1首先获得10分 - Ying Mei Cheung
 • 赛局1 在20分后领先 - 张樱美
 • 赛局1首先获得15分 - Ying Mei Cheung
 • 赛局1 在30分后平局
 • 赛局1首先获得20分 - Ying Mei Cheung
 • 18-21: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Li Ting Peng
 • 赛局2 在10分后平局
 • 赛局2首先获得10分 - Ying Mei Cheung
 • 赛局2 在20分后领先 - 张樱美
 • 赛局2首先获得15分 - Ying Mei Cheung
 • 赛局2 在30分后领先 - 张樱美
 • 赛局2首先获得20分 - Ying Mei Cheung