Mohit 马尤 贾亚普拉卡什   赛达斯•薇许瓦卡玛
发球得分
双发失误
%首次发球得分
破发成功率

评论

事件

  • 赛局 1 - Mohit 马尤 贾亚普拉卡什 - 以40分保住发球局
  • 赛局 2 - Mohit 马尤 贾亚普拉卡什 - 以40分? ?发局