Astrakhanochka-Sshor 2 Women Astrakhanochka-Sshor 2 Women   Luch UOR N1 2 女子 Luch UOR N1 2 女子
得分

得分

1 2 F
12 13 25
17 15 32