1 2 OT F
2 2 4
1 0 1

事件

 • 上半场 - 8' - 第1个进球 - (奇斯泰尔尼诺)
 • 上半场 - 16' - 第2个进球 - (卡坦扎罗)
 • 第1半场 - 首先获得2个进球 - 奇斯泰尔尼诺
 • 上半场 - 17' - 第3个进球 - (奇斯泰尔尼诺)
 • 2-1: 上半场得分
 • 下半场
 • 首先获得3个进球 - 奇斯泰尔尼诺
 • 下半场 - 9' - 第4个进球 - (奇斯泰尔尼诺)
 • 首先获得3个进球 - 奇斯泰尔尼诺
 • 下半场 - 14' - 第4个进球 - (奇斯泰尔尼诺)
 • 第2半场 - 首先获得2个进球 - 奇斯泰尔尼诺
 • 首先获得4个进球 - 奇斯泰尔尼诺
 • 下半场 - 16' - 第5个进球 - (奇斯泰尔尼诺)
 • 4-1: 下半场得分