VV Alterno 女子 VV Alterno 女子   斯利德雷赫特 女子 斯利德雷赫特 女子
27 发球局赢得分数 36
4 最长连胜 4

得分

1 2 3 4
VV Alterno 女子 20 25 15 22
斯利德雷赫特 女子 25 18 25 25

评论

事件

 • 賽局1 - 首先達到5分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局1在10分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局1 - 首先達到10分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局1在20分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局1 - 首先達到15分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局1在30分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局1 - 首先達到20分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 20-25: 赛盘1得分
 • 賽局2 - 首先達到5分 - VV Alterno 女子
 • 赛局2在10分后领先 - VV Alterno 女子
 • 賽局2 - 首先達到10分 - VV Alterno 女子
 • 赛局2在20分后领先 - VV Alterno 女子
 • 賽局2 - 首先達到15分 - VV Alterno 女子
 • 赛局2在30分后领先 - VV Alterno 女子
 • 賽局2 - 首先達到20分 - VV Alterno 女子
 • 25-18: 赛盘2得分
 • 賽局3 - 首先達到5分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局3在10分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局3 - 首先達到10分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局3在20分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局3 - 首先達到15分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局3在30分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局3 - 首先達到20分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 15-25: 赛盘3得分
 • 賽局4 - 首先達到5分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局4在10分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局4 - 首先達到10分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局4在20分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局4 - 首先達到15分 - 斯利德雷赫特 女子
 • 赛局4在30分后领先 - 斯利德雷赫特 女子
 • 賽局4 - 首先達到20分 - 斯利德雷赫特 女子