HC Naisa Nis 女子 HC Naisa Nis 女子   雅戈丁那 女子 雅戈丁那 女子
27 得分 24
5 最后10分钟得分 4
52 52
球权%
48 48

得分

1 2 F
13 14 27
9 15 24

事件

 • 1' - 第第1个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 2' - 第第2个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 8' - 第第3个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 8' - 第第4个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 11' - 第第5个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 半场 - 首先达到3 - HC Naisa Nis 女子
 • 11' - 第第6个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 11' - 第第7个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 12' - 第第8个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 13' - 第第9个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 半场 - 首先达到5 - HC Naisa Nis 女子
 • 13' - 第第10个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 15' - 第第11个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 18' - 第第12个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 半场 - 首先达到7 - HC Naisa Nis 女子
 • 20' - 第第13个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 21' - 第第14个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 23' - 第第15个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 24' - 第第16个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 半场 - 首先达到10 - HC Naisa Nis 女子
 • 25' - 第第17个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 25' - 第第18个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 13-9: ?? 时得分
 • 13-9: 上半场得分
 • 13-9: 下半场得分
 • 28' - 第第19个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 半场 - 首先达到12 - HC Naisa Nis 女子
 • 29' - 第第21个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 30' - 第第22个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 32' - 第第23个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 33' - 第第24个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 36' - 第第25个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 半场首先达到3 - 雅戈丁那 女子
 • 36' - 第第26个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 37' - 第第27个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 37' - 第第28个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 38' - 第第29个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 半场首先达到5 - 雅戈丁那 女子
 • 39' - 第第30个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 41' - 第第31个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 41' - 第第32个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 42' - 第第33个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 43' - 第第34个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 半场首先达到7 - 雅戈丁那 女子
 • 43' - 第第35个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 44' - 第第36个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 45' - 第第37个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 46' - 第第38个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 46' - 第第39个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 48' - 第第40个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 49' - 第第41个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 半场首先达到10 - 雅戈丁那 女子
 • 50' - 第第42个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 51' - 第第43个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 53' - 第第44个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 54' - 第第45个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 半场首先达到12 - 雅戈丁那 女子
 • 55' - 第第46个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 56' - 第第47个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 58' - 第第48个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 59' - 第第49个进球 - HC Naisa Nis 女子
 • 60' - 第第50个进球 - 雅戈丁那 女子
 • 半场首先达到15 - 雅戈丁那 女子
 • 60' - 第第51个进球 - HC Naisa Nis 女子