1 2 F
0 0 1
1 2 3

事件

  • 上半场 - 4' - 第1个进球 - (Pulo do Gato)
  • 下半场
  • 下半场 - 4' - 第2个进球 - (Pulo do Gato)
  • 第2半场 - 首先获得2个进球 - Pulo do Gato
  • 首先获得3个进球 - Pulo do Gato
  • 下半场 - 5' - 第3个进球 - (Pulo do Gato)