Maria I Yapur Lopez 1-6,6-4,9-11 艾瑞拉·伯斯坦 2021-09-13 17:30

体育场: Court 7 : 44 Ground: Clay

Maria I Yapur Lopez   艾瑞拉·伯斯坦