Taifun 20岁以下 Taifun 20岁以下   圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
0 得分 4
23 射门 25
9 判罚 8
0 以多打少进球 0
0 / 8 - 0 / 9

得分

1 2 3 F
0 0 0 0
0 2 2 4

事件

 • Powerplay - Taifun 20岁以下
 • 第一阶段后得分 - 0-0
 • Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • 5 - 3 Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • Powerplay - Taifun 20岁以下
 • 4 - 4
 • Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • 4 - 4
 • Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • 进球1 - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 -
 • 进球2 - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 -
 • 首先获得2 - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • 第二阶段后得分 - 0-2
 • 进球3 - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 -
 • 首先获得3 - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • Powerplay - Taifun 20岁以下
 • 4 - 4
 • Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • 进球4 - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 -
 • 首先获得4 - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • Powerplay - 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下
 • 4 - 4
 • Powerplay - Taifun 20岁以下
 • 4 - 4
 • Powerplay - Taifun 20岁以下
 • 5 - 3 Powerplay - Taifun 20岁以下
 • Powerplay - Taifun 20岁以下
 • 暂停时间
 • Score After 3rd Period - 0-4
 • Powerplay - Taifun U20