得分

1 2 3 4
Diana Rafikova 7 6 15 12
Viktoriya Zaytseva 11 11 13 14