[10] Grüner 3-7 斯而哈莫 [2] 2020-02-27 17:30

体育场: Daelenenga Idrettspark

Grüner Grüner   斯而哈莫 斯而哈莫
3 得分 7
0 射门 0
4 判罚 6
60 以多打少进球 40
3 / 5 - 2 / 5

得分

1 2 3 F
0 2 1 3
2 2 3 7

事件

 • 进球1 - 斯而哈莫 -
 • 进球2 - 斯而哈莫 -
 • 首先获得2 - 斯而哈莫
 • 第一阶段后得分 - 0-2
 • 进球3 - Grüner -
 • 进球4 - 斯而哈莫 -
 • 首先获得3 - 斯而哈莫
 • 进球5 - 斯而哈莫 -
 • 首先获得4 - 斯而哈莫
 • 进球6 - Grüner -
 • 第二阶段后得分 - 2-4
 • 进球7 - 斯而哈莫 -
 • 首先获得5 - 斯而哈莫
 • 进球8 - 斯而哈莫 -
 • 进球9 - 斯而哈莫 -
 • 进球10 - Grüner -
 • 第三阶段后得分 - 3-7