得分

1 2 3 4 5
Lei Wu 11 11 11 10 11
Xu Guang Chang 4 13 4 12 5