得分

1 2 3
Qi Zhu Zhang 8 7 9
Li Bing Zhang 11 11 11