得分

1 2 3 4 5
Jia Han Lee 7 7 11 12 4
Qi Zhu Zhang 11 11 9 10 11